jpUtz;zhkiy khtl;lk; - nra;ahu; tl;lk;

tiuglj;ij nghpjhf;Ff fpuhkq;fspd; ngaHfs;

nra;ahu; tl;lk; - tUtha; fpuhkq;fs;
tUtha; fpuhkq;fspd; vz;zpf;if 222

mg;Jy;yhGuk; - ABDHULLAPURAM

mfj;Njhpg;gl;L - AGATHERIPATTU

Mf;$h; - AKKUR

Mde;jhq;fy; - ALANTHANGAL

Myj;J}h; - ALATHUR

msj;Jiw - ALATHURAI

Mdg;gj;j}h; - ANAPATHUR

mdf;fhT+h; - ANUKKAVOOR

murhzpg;ghiy - ARASANIPALAI

Murq;fg;gk; - ARASANKUPPAM

mu#h; - ARASUR

Muhj;jphpNtY}h; - ARATHIRIVELLUR

Mhpaug;ghf;fk; - ARIYARAPAKLKAM

mhpA+h; - ARIYUR

mUfhT+h; - ARUGAVOOR

Muk;guj;jp - ARUMPARUTHI

mrdkhg;Ngl;il - ASANAMAPATTAI

mj;jp - ATHI

Mopq;ry;gl;l - AZHINGALPATTU

moptpiljhq;fp - AZHIVITHITHANGI

ghpjpGuk; - BARITHIPURAM

Gfte;jguk; - BHAGAVANDHAPURAM

gpuk;kNjrk; - BRAMMADESAM

nry;yngUk;GypNkL - CHELLAPERUMPULIMEDU

Nruhk;gl;l - CHERAMPATTU

nra;ahw;iwntd;whd; - CHETRIVENDRAN

nra;aD}h; - CHEYYANOOR

Rpj;jyg;ghf;fk; - CHITHALAPAKKAM

rpj;jh%h; - CHITHAMUR

rpj;jhj;J}h; - CHITHATH OOR

Nrhotuk; - CHOLAVARAM

Njtdhj;J}h; - DEVANATHUR

ju;kr;Nrhp - DHARMACHERI

J}sp - DULI

J}rp - DUSI

vr;#h; - ECHUR

Vlty; - EDAVAL

,sePu;Fd;wk; - ELANEERKUNDRAM

Vdhjthb - ENATHAVADI

Viua+h; - ERAIYUR

vUikntl;b - ERUMAIVETTAI

Vohr;Nrhp - EZHACHERI

Fphp[hguk; - GIRIJAPURAM

,Ukuk; - IRUMARAM

,Uq;fy; - IRUNGAL

Ma;athb - IYYAVADI

[Nlhp - JADERY

fLfD}h; - KADUGANOOR

Fhfdk; - KAGANAM

fk;ke;jhq;fy; - KAMMANTHANGAL

fdfk;ghf;fk; - KANAGAMPAKKAM

Fzpfpyg;ig - KANIGULIPPAI

fhuiz - KARANAI

fue;ij - KARINDHI

Fodpg;ghf;fk; - KAZHANIPAKKAM

fhopA+h; - KAZHIYUR

fPohj;J}h; - KILATHUR

Fpo;nfhsj;j}h; - KILKOLATHUR

fPo;kl;il - KILMATTAI

fPo;eha;f;fd;ghisak; - KILNAICKENPALAYAM

Fpo;epu;;fd;wk; - KILNEERKUNDRAM

fPo;ney;yp - KILNELLI

fPo;Nej;jg;ghf;fk; - KILNETHAPAKKAM

Fpog;ge;ij - KIZHAPAZHANDAI

fPo;g;GJg;ghf;fk; - KIZPUDUPAKKAM

nfhlefh; - KODANAGAR

Nfhila;k;ghf;fk; - KODIYAMPAKKAM

$oke;jy; - KOOLAMANDAL

nfhu;f;if - KORKKAI

Nfhuf;fhj;j}h; - KORUKKATHUR

Nfhl;lfuk; - KOTTAGARAM

NfhtpY}h; - KOVILUR

Fz;bahe;jz;lyk; - KUNDIYANTHANDALAM

Fd;dj;J}h; - KUNNATHUR

Fd;dthf;fk; - KUNNAVAKKAM

Fuq;fzpy;kl;lk; - KURANGANILMUTTAM

FUk;G+h; - KURUMBUR

Fj;jD}h; - KUTTHANUR

Kbg;ghf;fk; - MADIPAKKAM

kJiu - MADURAI

kfh[dg;ghf;fk; - MAHAJANAMBAKKAM

Khspifg;gl;l - MALIGAIPATTU

khkz;^h; - MAMANDUR

khq;fhy; - MANGAL

Kq;fyk; - MANGALAM

khupaey;Y}h; - MARIYANELLUR

khj;J}h; - MATHUR

Nky;nfhsj;j}h; - MELKOLATHUR

Nky;nfhtisNtL - MELKOVALAIVEDU

Nky;kh - MELMA

Nky;kl;il - MELMATTAI

Nky;efuk;NgL - MELNAGARAMBEDU

Nky;nekpyp - MELNIMILI

Nky;g+njhp - MELPOOTHERY

Nky;Gj;J}h; - MELPUTHUR

Nky;rPrkq;fyk; - MELSESHAMANGALAM

Nky;eu;kh - MEMNARMA

Nkdy;Y}h; - MENNALLUR

Nkhuzk; - MORANAM

Kf;$h; - MUKKUR

Ksfphpg;gl;L - MULAGIRIPATTU

*Q;$h;gl;L - MUNJOORPATTU

Kdfg;gl;l - MUNUGAPATTU

KUf;fhj;jhk;G+z;b - MURGATHANPOONDI

ey;yhsk; - NALLALAM

Ekz;b - NAMANDI

eurkq;fyk; - NARASAMANGALAM

eu;khgs;sk; - NARMAPALLAM

Ehl;nlhp - NATTERI

ehty; - NAVAL

ehty;ghf;fk; - NAVALPAKKAM

Ehae;jhq;fy; - NAYANTHANGAL

neLk;gpiw - NEDUMBARAI

neLq;fy; - NEDUNGAL

Ney;tha; - NELVOAI

nekpyp - NEMILI

xOf;fthf;fk; - OZHUKKAVAKKAM

Igq;fpzh; - PAINGINAR

igA+h; - PAIYUR

gpy;yh;ejhq;fy; - PALLANTHANGAL

Gy;yhtuk; - PALLAVARAM

gy;yp - PALLI

ghz;bak;ghf;fk; - PANDIYAMBAKKAM

Gidkif - PANIMUGAI

ghg;ge;jhq;fy; - PAPPANTHANGAL

ghuh#h; - PARASUR

Guje;jhq;fy; - PARATHANTHANGAL

ghT+h; - PAVOOR

goQ;#h; - PAZHINJUR

Nghpanfhapy; - PERAYAKOIL

ngUke;jhq;fy; - PERUMANTHANGAL

ngUk;ghiy - PERUMBALAI

Nguk;gs;sk; - PERUMPALLAM

ngUk;GypNkL - PERUMPUL;IMEDU

ngUq;fsj;J}h; - PERUNGALATHUR

Nguq;fl;^h; - PERUNGATTUR

ngUk;G+z;b - PERUPANDI

gpy;yhe;jp - PILLOANTHI

G+idj;jhq;fy; - POONITHANGAL

G+e;jz;lyk; - POONTHANDALAM

G+Njhp - POOTHERY

Gjf;nfhl;il - PUDUKKOTTAI

GJg;ghisak; - PUDUPALAYAM

Gspe;ij - PULINTHAI

Gyptyk; - PULIVALAM

Gspauk;ghf;fk; - PULIYARAMPAKKAM

Gy;ythf;fk; - PULLAVAKKAM

Gz;iz - PUNNAI

Ghpir - PURISAI

,uhkfpU\;zhGuk; - RAMAKRISHNAPURAM

Uhe;jk; - RANTHAM

rl;Lte;jhq;fy; - SATTUVANTHANGAL

rPtuk; - SEEVARAM

Nrnyhp - SELARI

nrq;fhL - SENGADU

nrq;fhl;lhd;Fz;by; - SENGATTANKUNDIL

Nrzpaey;y}h; - SENIYANELLUR

nrl;bj;jhq;fy; - SETTITHANGAL

rpWq;fl;^h; - SIRUGATTUR

Rpwehty;gl;l - SIRUNAVALPATTU

rpWey;Y}H - SIRUNELLUR

rpWtQ;rpg;gl;L - SIRUVANJIPATTU

Rpwntspaey;y}h; - SIRUVELIYENELLUR

Nrhjpak;ghf;fk; - SODHIYAMBAKKAM

nrse;ju;aGuk; - SOUNDARIYAPURAM

Rkq;fyp - SUMANGALI

Rz;bthf;fk; - SUNDIVAKKAM

Ridg;gl;L - SUNIPATTU

Rul;ly; - SURRUTTAL

jhspf;fy; - THALIKKAL

jz;lg;ge;jhq;fy; - THANDAPPANTHAGAL

Jz;liu - THANDARAI

jtrp - THAVASI

njd;vyg;ghf;fk; - THENELAPAKKAM

Njd;,yg;ig - THENELUPPAI

njd;fy;ghf;fk; - THENKALPAKKAM

njd;fodp - THENKAZHANI

Njd;khte;jy; - THENMAVANDHAL

njd;dk;gl;L - THENNAMPATTU

njd;G+z;bg;gl;L - THENPOONDIPATTU

Njd;jz;lyk; - THENTHANDALAM

Njj;Jiw - THETHURAI

jpUk;G+z;b - THIRUMPOONDI

Jpug;gz%h; - THIRUPANAMUR

jpUg;gdq;fhL - THIRUPANGADDU

jpUtbuhaGuk; - THIRUVADIRAYAPURAM

Jputj;j}h; - THIRUVATHUR

jpUkzp - THIURMANI

jsughb - THLARAPADI

Njhog;ngl - THOZHUPEDDU

Jk;ig - THUMBAI

cf;fy; - UKKAL

Cf;fk;nguk;ghf;fk; - UKKAMPERUMBAKKAM

cikahs;Guk; - UMAYALPURAM

thr;rD}h; - VACHANOOR

Tlmsgpwe;jhd; - VADAALAPIRANTHAN

tlvyg;ghf;fk; - VADAELAPAKKAM

tl,Yg;ig - VADAILUPPAI

Tlfy;ghf;fk; - VADAKALPAKKAM

tlkzghf;fk; - VADAMANAPAKKAM

tlkhte;jy; - VADAMAVANTHAL

Tlehq;$h; - VADANANGUR

tlq;;fk;gl;L - VADANGAMPATTU

tlg;G+zbg;gl;L - VADAPOONDIPATTU

Tljz;lyk; - VADATHANDALAM

tljp;d;dY}h; - VADATHINNALUR

tLfg;gl;L - VADUGAPATTU

Thif - VAGAI

tho;Fil - VALKKADAI

tpz;zthb - VANNAVADI

Tayhj;j}h; - VAYALATHUR

thote;jy; - VAZHAVANDAL

tPuk;ghf;fk; - VEERAMBAKKAM

Nts;is - VELLAI

nts;Nshpg;gl;L - VELLERIPATTU

nts;sFsk; - VELLIKULAM

Ntspaey;y}h; - VELUIYENELLUR

ntk;ghf;fk; - VEMBAKKAM

ntq;fsj;J}h; - VENGALATHOOR

Ntq;nfhl - VENGODU

tpshhpg;gl;L - VILARIPATTU

tpz;zkq;fyk; - VINNAMANGALAM